Hvad er et stiftelsesdokument

Hvornår skal stiftelsesdokumentet bruges?

 

Et stiftelsesdokument er nødvendigt, hvis du vil oprette et anpartsselskab (ApS) eller et aktieselskab (A/S). Det er desuden også nødvendigt at udarbejde en række andre dokumenter, som du kan læse om nederst i denne artikel. Lad Revisor Mikael Hansen hjælpe dig.

 

Revisor kan stifte dit selskab

Selskabets stiftere kan være fysiske eller juridiske personer, og de skal underskrive stiftelsesdokumentet, herefter anses de for at være selskabets stiftere. Der er krav til, at alle stiftere skal indskyde kapitalindskud i selskabet. Fysiske personer skal være myndige og være fyldt 18 år for at være stiftere, og de må ikke være under værgemål. Juridiske personer kan være et interessentskab (I/S), anpartsselskab (ApS) eller aktieselskab (A/S), og de stiftende selskaber må på tidspunktet for stiftelsen ikke være under stiftelse eller tvangsopløsning. Personligt ejede virksomheder som f.eks. en enkeltmandsvirksomhed kan ikke stifte et selskab, da selskabsformen ikke anses for at være en juridisk person.

Stiftelsesdokumentet er et dokument/aftale, som stifterne underskriver for at stifte selskabet, og samtlige stiftere skal underskrive dokumentet, og underskriften kan både være fysisk eller digital.

 

Oplysninger som stiftelsesdokument skal indeholde:

Når du stifter et kapitalselskab, er du underlagt Selskabsloven, og loven stiller en række krav til, hvilke oplysninger selskabets stiftelsesdokument skal indeholde:

 • Navn, adresse og eventuelt CVR-nummer for selskabets stiftere
  Stiftelsesdokumentet skal indeholde stifternes navne, bopæl og eventuelt CVR-nummer, hvis ejerne er selskaber.
 • Tegningskursen for kapitalandelene
  Tegningskursen for kapitalandelene skal fremgå, og tegningskursen er den kurs, som skal betales for at købe nye anparter eller aktier, hvis du på et senere tidspunkt f.eks. ønsker at forhøje selskabskapitalen eller få en investor ind i selskabet. Kursen udregnes ved at dividere det beløb, som er indskudt i virksomheden med den nominelle selskabskapital og herefter gange summen med 100.
 • Fristen for at tegne kapitalandelen og indbetaling heraf, hvis de ikke er tegnet ved stiftelsen
  Når selskabet stiftes, skal det angives, hvornår anparterne eller aktierne senest skal være købt, og hvornår betalingen for anparterne eller aktierne senest skal være foretaget. Begge frister behøves ikke nødvendigvis være identiske, men fristerne må ikke være senere end to uger efter underskrivelsen af stiftelsesdokumentet.
 • Retsvirkning
  Stiftelsesdatoen har den betydning, hvornår stiftelsen skal have retsvirkning fra, og det betyder i praksis, at du selv kan vælge, hvornår selskabet reelt skal anses som være oprettet ved at definere stiftelsesdatoen. Hvis der ikke har angives en stiftelsesdato, så har selskabet retsvirkning fra den dag, hvor stiftelsesdokumentet er underskrevet.
 • Regnskabsvirkning
  Regnskabsvirkningen skal ligesom ved retsvirkningen også have angivet, hvilken dato stiftelsen skal have regnskabsmæssig virkning fra. Datoen behøver ikke have nogen sammenhæng med, hvornår selskabets regnskabsår ligger, og selskabets første regnskabsår kan derfor være op til 18 måneder, og altså længere end et regnskabsår normalt varer.
 • Stiftelsesomkostninger
  Der er stiftelsesomkostninger til Erhvervsstyrelsen ved stiftelsen af selskabet. Disse omkostninger skal angives i stiftelsesdokumentet, og hvis selskabet skal afholde omkostningerne, skal det også nævnes.

 

Oplysninger som stiftelsesdokument kan indeholde, som revisor kan hjælpe dig med

Udover kravene til stiftelsesdokumentet i Selskabsloven, skal følgende punkter indgå, hvis der er truffet beslutninger om det:

 • Særlige rettigheder eller fordele for stiftere eller andre
  Det skal angives, hvis stifterne eller øvrige har særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen af selskabet.
 • Aftaler med stiftere eller andre som pålægger selskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse
  Hvis der er er indgået aftaler på forhånd, som kan påføre selskabet en væsentlig økonomisk forpligtelse, skal disse aftaler beskrives i stiftelsesdokumentet.
 • Kapitalandele kan tegnes mod indskud af andet end kontanter
  Hvis andele i selskabet kan købes for andre værdier end kontanter, skal det angives, hvordan det gøres.
 • Revision af årsregnskab
  Hvis selskabet er mindre, kan der fravælges revision af årsregnskabet. Hvis dette er hensigten, skal det angives i stiftelsesdokumentet.

For at fravælge revision, skal selskabet forvente at kunne overholde 2 ud af 3 følgende krav i de første 2 regnskabsår:
– En nettoomsætning på maksimalt 8 mio. kr.
– En balancesum på maksimalt 4 mio. kr.
– Et gennemsnit på maksimalt 12 fuldtidsbeskæftigede i løbet af et regnskabsår

 

 • Selskabskapitalens størrelse
  Her skal du angive størrelsen af den del af den tegnede selskabskapital, der er indbetalt på tidspunktet for stiftelse.

 

Registrer stiftelsesdokument

Stiftelsesdokumentet skal være registreret hos Erhvervsstyrelsen, og det skal være gjort inden for 2 uger efter selve underskrivelsen af stiftelsesdokumentet. Hvis dette ikke overholdes, vil stiftelsen ikke være gyldig.

 

Hvad skal jeg ellers bruge ved oprettelsen af et selskab?

For at stifte et selskab, skal kapitalkravet for den valgte selskabsform være opfyldt. Hvis du ønsker at oprette et anpartsselskab (ApS), skal du som minimum indskyde 40.000 kr. i selskabet, mens kravet er mindst 400.000 kr. ved oprettelse af et aktieselskab (A/S).

Udover stiftelsesdokumentet skal der udarbejdes følgende dokumenter for at oprette et selskab:

Kontakt Revisor Mikael Hansen for et tilbud, her.