GDPR – persondata

Mikael Hansen indsamler, behandler og opbevarer de almindelige personoplysninger om og evt. CPR-nr. på Kunden, som er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med Kunden om levering af de aftalte Ydelser og i den forbindelse yde Kunden en professionel og korrekt service/behandling. Yderligere er formålet at kunne fakturere og inddrive tilgodehavender samt kunne sikre Mikael Hansens overholdelse af lovgivning og retlige forpligtelser, herunder i relation til hvidvasklovgivningen.

 

Mikael Hansen behandler og indsamler personoplysninger modtaget fra Kunden, den registrerede og/eller tredjemand, herunder fra offentlige myndigheder, fra Internettet, sociale medier, tingbogen, Erhvervsstyrelsen, m.v. Dette omfatter almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt tilsvarende oplysninger på kontaktpersoner hos Kunden. Mikael Hansen indhenter endvidere, via sikker-mail forbindelse, identifikationsoplysninger om Kunden og Kundens ejer(e), herunder CPR-nr. bl.a. ved Kundens ejer(e)s udlevering af en kopi af gyldig billedlegitimation f.eks. i form af pas og kørekort, samt kopi af det offentlige sygesikringsbevis, ejerbøger mv. Følsomme personoplysninger behandles kun, såfremt det er relevant.

 

Mikael Hansen videregiver ikke personoplysninger til uvedkommende, og videregiver kun personoplysninger såfremt det er nødvendigt og relevant. Mikael Hansen er berettiget til at videregive personoplysninger til sine samarbejdspartnere i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte Ydelser med Kunden og til tredjemand og/eller offentlige myndigheder, såfremt Mikael Hansen har en retlig forpligtelse hertil eller hvor det er relevant, for eksempel vedrørende bistand til selvangivelse. Endvidere kan personoplysninger videregives til kreditoplysningsbureauer om Kunder, der ikke betaler. Endvidere overlades personoplysninger til samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os på baggrund af databehandleraftaler.

 

Oplysningerne opbevares kun, når det er lovkrævet eller nødvendigt for at levere de aftalte Ydelser, herunder af hensyn til senere dokumentationskrav, hvorfor opbevaring sædvanligvis vil være 5-10 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår eller 5-10 år efter ophøret af forretningsforholdet mellem Kunden og Mikael Hansen.

 

Mikael Hansen har implementeret foranstaltninger til sikring af alle data, som denne har registreret, herunder Kundens data og personoplysninger samt andre fortrolige oplysninger. Mikael Hansen vil periodisk foretage en gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

 

Kunden har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Kunden. Hvis Kunden vil gøre brug af sine rettigheder, skal Kunden kontakte Mikael Hansen.

 

Kunden kan altid gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af personoplysningerne, herunder tilbagekalde sit samtykke til behandlingen, medmindre oplysninger afgives/modtages/indhentes i anledning af krav i lovgivning, f.eks. Lov om Hvidvaskning, hvor databehandlingen ikke baseres på Kundens samtykke, men på lovens krav om databehandling. I sådanne tilfælde forefindes intet samtykke at tilbagekalde.

 

Kunden kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger Mikael Hansen har indsamlet, ligesom Kunden i særlige tilfælde kan få rettet eller slettet oplysninger, som Mikael Hansen har indhentet. Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes tilmikael@revisormikaelhansen.dk. Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Mikael Hansens behandling af oplysninger. Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Udnyttelsen af visse af disse rettigheder kan betyde, at Mikael Hansen ikke kan levere de aftalte Ydelser, hvorfor det må betragtes som en opsigelse af aftalen. Der henvises i øvrigt til Hjemmesidens cookie- og privatlivspolitik.

 

Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som Kunden finder påwww.datatilsynet.dk. Kunden har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis denne er utilfreds med den måde, Mikael Hansen behandler Kundens personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

 

Opbevaring af materiale og kundeoplysninger

Materiale modtaget fra Kunden og Mikael Hansens egne arbejdspapirer opbevares på baggrund af Bogføringsloven i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår eller 5 år efter udløbet af forretningsforholdet mellem Mikael Hansen og Kunden på baggrund af Hvidvaskloven. Om muligt opbevares oplysningerne digitalt. Produkter så som årsregnskaber udleveres løbende til Kunden, ligesom Kunden og Mikael Hansen kan aftale andet, der skal udleveres. Mikael Hansen kan ikke gøres ansvarlig for Kundens manglende opbevaring af sådanne produkter/materialer.