Virksomhedsskatteordningen (VSO) og Kapitalafkastordningen (KAO)

Selvstændig erhvervsdrivende

 

Er en privatperson selvstændig erhvervsdrivende, kan privatpersonen vælge at benytte Virksomhedsskatteordningen (VSO) og Kapitalafkastordningen (KAO), når revisor skal udarbejde den private selvangivelse.

 

Virksomhedsskatteordningen (VSO)

Ved at benytte Virksomhedsskatteordningen (VSO), er der en række fordele, som jeg vil komme ind på:

 • Midlertidig beskatning på 22% (2020 sats). Dette er en a conto beskatning af årets indkomst, og der er mulighed for at opspare det overskud, der overstiger topskatten – dette kaldes for opsparet overskud
 • Opsparet overskud er en skattemæssig fordel, da beskatningen udskydes til den dag, du ønsker at gøre brug af den
 • Oplever virksomheden en nedgangsperiode med lav indtjening, er det muligt hæve fra det opsparede overskud og således ”fylde bægeret op”, indtil topskattegrænsen nås. Det er en måde at optimere skattemæssigt på
 • Der er mulighed for at trække virksomhedsrelaterede renter fra i personlig indkomst i stedet for kapitalindkomst

 

Der er også et par ulemper ved Virksomhedsskatteordningen (VSO), som jeg vil komme ind på:

 • Det er administrativt en del tungere og dyrere, da det vil være nødvendigt for de fleste at skulle rådgive sig hos revisor
 • Såfremt en privatperson ønsker at udtræde af Virksomhedsskatteordningen (VSO), kan et eventuelt opsparet overskud komme til beskatning i det år, hvor der udtrædes
 • Det er et krav, at privat- og virksomhedsøkonomi er opdelt. Derudover er det også et krav, at virksomheden overholder Bogføringsloven

 

Kapitalafkastordningen (KAO)

Ved at benytte Kapitalafkastordningen (KAO), er der en række fordele, som jeg vil komme ind på:

 • I forhold til Virksomhedsskatteordningen (VSO) er der ikke ligeså mange krav. Der er blandt andet ikke bogføringspligt jf. Bogføringsloven, og der er heller ikke krav om adskillelse mellem privat- og virksomhedsøkonomi
 • Der skal kun betales AM-bidrag af den del af virksomhedens overskud, der beskattes som personlig indkomst
 • Med Kapitalafkastordningen (KAO) er der mulighed for at lade en del af din virksomheds indkomst beskatte som kapitalindkomst

 

Der er også et par ulemper ved Kapitalafkastordningen (KAO), som jeg vil komme ind på:

 • Der er ikke mulighed for at opspare overskud, som det er i Virksomhedsskatteordningen (VSO)