Handelsbetingelser

Revisor Mikael Hansen ApS, CVR-nr. 40477179

Kunden (“Kunden”) har modtaget link til www.revisormikaelhansen.dk hvor altid gældende handelsbetingelser fremgår. Kunden har accepteret betingelserne, som en del af den mellem parterne indgåede aftale. Revisor Mikael Hansen ApS, CVR-nr. 40477179, (”Mikael Hansen”) opfordrer til, at Kunden læser betingelserne grundigt igennem.

 1. Aftalegrundlaget
  Følgende handelsbetingelser gælder enhver af Mikael Hansens leveringer af serviceydelser, medmindre betingelserne konkret er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale herom mellem Kunden og Mikael Hansen. Tilsammen kaldet ”Parterne”.  

  Kundens angivelse af særlige vilkår i e-mails mv. anses ikke som en fravigelse af disse handelsbetingelser, medmindre Mikael Hansen udtrykkeligt og skriftligt har accepteret disse.
 2. Serviceydelser
  Mikael Hansen er leverandør af serviceydelser i form af regnskabsrelateret rådgivning og opgaveløsning, herunder udarbejdelse af årsregnskab med tilhørende regnskabsopstilling, skatte- og momsberegning, diverse indberetninger i relation til bl.a. selvangivelse og udbytte.

  Kunden er gjort opmærksom på, at Mikael Hansen ikke afgiver revisorerklæring og ikke påtegner årsrapporter, men at Kunden som tilvalgsydelse kan få tilknyttet en godkendt revisor, der er samarbejdspartner med Mikael Hansen. Mikael Hansen har intet ansvar for en sådan anvist samarbejdspartners ydelser, heller ikke hvor vedkommendes ydelser viderefaktureres af Mikael Hansen til Kunden.

  Andre serviceydelser, som Mikael Hansen tilbyder, er bogføring eller gennemgang heraf, bilagstilknytning i regnskabsprogram, lønkørsel, oprettelse af lønkørsels- og betalingsløsninger.

  Samlet benævnes serviceydelserne i det følgende som ”Ydelser” eller ”Ydelserne

 3. Tilbud/bekræftelse og aftale
  Aftale mellem Kunden og Mikael Hansen anses først for indgået, når der foreligger et skriftligt tilbud/bekræftelse fra Mikael Hansen til Kunden med angivelse af Ydelserne Mikael Hansen skal levere og til hvilken pris, og Kunden har accepteret dette. Dette sker via e-mail. Disse handelsbetingelser er en integreret del af aftalen.

  Tilbuddet er gældende i 6 dage, hvorefter det bortfalder.

 4. Priser, fakturering og betaling
  Mikael Hansen oplyser priser vejledende på sin hjemmeside www.revisormikaelhansen.dk (herefter ”Hjemmesiden”) samt specifikt i sit tilbud/sin ordrebekræftelse til Kunden.

  Mikael Hansens priser er eksklusive moms, andre afgifter, gebyrer og lignende. Mikael Hansen forbeholder sig retten til at justere priser. Fastprisaftaler kan naturligvis ikke justeres. Fastprisaftaler omfatter kun de ydelser, der specificeres i Aftalen. Andre ydelser prissættes efter medgået tid til den til enhver tid gældende timepris, jf. tilbud.

  For “Bogføringskunder”: Kunden vil blive faktureret to gange om året med 50% af det årlige honorar. Har du flere end 500 bankposteringer om året, tager jeg 10 kr. ex. moms pr. ekstra postering, jeg skal bogføre

  For “Opstillingskunder”: Kunden vil blive faktureret med 100% af det aftalte honorar, når årsregnskabet sendes til underskrift.

  Dette efter indgåelse af aftale om Mikael Hansens levering af de specificerede Ydelser til Kunden. Betalingsfristen vil være 6 dage netto, hvorved Kunden oftest betaler forud for levering af Ydelserne.

  Kunden accepterer, at fakturaer og rykkere sendt pr. e-mail til den af Kunden opgivne e-mailadresse skal anses for leverede, når de er afsendt af Mikael Hansen.

  Såfremt Kunden ikke overholder betalingsfristen, forbeholder Mikael Hansen sig retten til at tilbageholde Ydelserne, indtil betaling har fundet sted. 

  Kunden er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre ydelser og en sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse parternes aftale.

 5. Kundens og Mikael Hansens ansvar
  Kunden er ansvarlig for at stille alle de for Mikael Hansens levering af Ydelserne nødvendige oplysninger, bilag og assistance mv. til rådighed for Mikael Hansen, og at dette sker rettidigt for, at Mikael Hansen kan levere de aftalte Ydelser til Kunden rettidigt. Rettidigt betyder, at Kunden skal kunne levere oplysninger 4 uger før afgørende frister. Kundens reelle ejer(e) er ligeledes, såfremt Mikael Hansen anmoder herom, forpligtet til at udlevere en kopi af gyldig billedlegitimation f.eks. i form af pas og kørekort, samt kopi af det offentlige sygesikringsbevis af hensyn til Mikael Hansens overholdelse af gældende hvidvasklovgivning.

  Mikael Hansen forpligter sig til at levere til den aftalte tid, såfremt Kunden overholder det aftalte. Dog tager Mikael Hansen forbehold for sygdom, dødsfald og andre pludseligt opståede nødsituationer, pandemier, IT, force majeure og lignende. Mikael Hansen vil i den forbindelse ikke kunne gøres ansvarlig for rykkergebyrer, bøder og omkostninger, som Kunden påføres på grund af for sen indberetning eller fejl.

  Mikael Hansen er ansvarlig over for Kunden for Ydelserne efter dansk rets almindelige regler med de begrænsninger, som fremgår af aftalen og disse betingelser.

  Mikael Hansen er ikke erstatningsansvarlig for tab, der kan henføres til, at det af Kunden leverede materiale mv. er ukorrekt, unøjagtigt, ufuldstændigt eller leveret for sent.

  Yderligere er Mikael Hansen ikke erstatningsansvarlig for indirekte tab og følgeskader, herunder driftstab, tidstab, avancetab, datatab, goodwilltab, omdømmetab mv.

  Mikael Hansens beløbsmæssige ansvar er under alle omstændigheder begrænset til et beløb, svarende til Mikael Hansens honorar (ekskl. moms) for den enkeltstående levering af Ydelserne og som er betalt af Kunden.

  Mikael Hansen kan ikke stilles til ansvar for eventuelle fejl og mangler ved Mikael Hansens samarbejdspartnere, herunder andre rådgivere, konsulenter og lignende, som Mikael Hansen har henvist Kunden til, ligesom Mikael Hansen ikke er ansvarlig for eventuelle fejl og mangler begået af underleverandører, som Mikael Hansen efter aftale med Kunden har overladt dele af en opgaves løsning til.

  Ydermere er Mikael Hansen ikke ansvarlig for indholdet på Hjemmesiden, herunder reference, link eller anden henvisning til tredjeparts hjemmeside, idet dette ikke udgør konkret rådgivning af nogen art.

  Endvidere fraskriver Mikael Hansen sig ansvar for problemer og tab, der opstår pga. forhold, der er uden for Mikael Hansens kontrol. Dette gælder fx nedbrud af eller svigtende adgang til Hjemmesiden, strømafbrydelser eller problemer med internetforbindelsen, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking) eller misbrug af personoplysninger.

  Alle erstatningskrav forældes senest 3 (tre) år efter Mikael Hansens levering af den serviceydelse, der giver anledning til erstatningskrav. Hvis Kunden er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav mod Mikael Hansen 12 (tolv) måneder efter, at Kunden blev eller burde være blevet bekendt med de omstændigheder, der giver anledning til kravet.  

 6. Fortrolighed
  Det er Mikael Hansens opfattelse, at tillid og fortrolighed er afgørende for et godt samarbejde. Alle oplysninger modtaget fra Kunden eller om Kunden bliver behandlet fortroligt og under iagttagelse af tavshedspligt samt dansk rets almindelige regler om persondatabehandling, idet der også henvises til betingelsernes pkt. 7. Disse forpligtelser gælder også for Mikael Hansens samarbejdspartnere.

  Bortset fra, hvor Mikael Hansens videregivelse af fortrolige oplysninger til dennes samarbejdspartnere er nødvendig for, at den pågældende arbejdspartner kan udføre sit arbejde, er Mikael Hansen ikke berettiget til at videregive sådanne fortrolige informationer til tredjemand, medmindre sådan information er offentlig tilgængelig, eller hvor Mikael Hansen har fået informationen fra en tredjepart udenfor fortrolighed, eller hvor Mikael Hansen er forpligtet til at videregive informationen ifølge lovgivning eller efter pålæg fra en myndighed eller domstol, herunder Hvidvaskloven.

 7. GDPR – persondata
  Mikael Hansen indsamler, behandler og opbevarer de almindelige personoplysninger om og evt. CPR-nr. på Kunden, som er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med Kunden om levering af de aftalte Ydelser og i den forbindelse yde Kunden en professionel og korrekt service/behandling. Yderligere er formålet at kunne fakturere og inddrive tilgodehavender samt kunne sikre Mikael Hansens overholdelse af lovgivning og retlige forpligtelser, herunder i relation til hvidvasklovgivningen.

  Mikael Hansen behandler og indsamler personoplysninger modtaget fra Kunden, den registrerede og/eller tredjemand, herunder fra offentlige myndigheder, fra Internettet, sociale medier, tingbogen, Erhvervsstyrelsen, m.v. Dette omfatter almindelige personoplysninger, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail, samt tilsvarende oplysninger på kontaktpersoner hos Kunden. Mikael Hansen indhenter endvidere, via sikker-mail forbindelse, identifikationsoplysninger om Kunden og Kundens ejer(e), herunder CPR-nr. bl.a. ved Kundens ejer(e)s udlevering af en kopi af gyldig billedlegitimation f.eks. i form af pas og kørekort, samt kopi af det offentlige sygesikringsbevis, ejerbøger mv. Følsomme personoplysninger behandles kun, såfremt det er relevant. 

  Mikael Hansen videregiver ikke personoplysninger til uvedkommende, og videregiver kun personoplysninger såfremt det er nødvendigt og relevant. Mikael Hansen er berettiget til at videregive personoplysninger til sine samarbejdspartnere i det omfang, at det er nødvendigt for at kunne udføre de aftalte Ydelser med Kunden og til tredjemand og/eller offentlige myndigheder, såfremt Mikael Hansen har en retlig forpligtelse hertil eller hvor det er relevant, for eksempel vedrørende bistand til selvangivelse. Endvidere kan personoplysninger videregives til kreditoplysningsbureauer om Kunder, der ikke betaler. Endvidere overlades personoplysninger til samarbejdspartnere, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter instruks fra os på baggrund af databehandleraftaler.

  Oplysningerne opbevares kun, når det er lovkrævet eller nødvendigt for at levere de aftalte Ydelser, herunder af hensyn til senere dokumentationskrav, hvorfor opbevaring sædvanligvis vil være 5-10 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår eller 5-10 år efter ophøret af forretningsforholdet mellem Kunden og Mikael Hansen.

  Mikael Hansen har implementeret foranstaltninger til sikring af alle data, som denne har registreret, herunder Kundens data og personoplysninger samt andre fortrolige oplysninger. Mikael Hansen vil periodisk foretage en gennemgang af effektiviteten og efterlevelsen af de implementerede politikker og sikkerhedsforanstaltninger.

  Kunden har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om Kunden. Hvis Kunden vil gøre brug af sine rettigheder, skal Kunden kontakte Mikael Hansen.

  Kunden kan altid gøre indsigelse mod og begrænse behandlingen af personoplysningerne, herunder tilbagekalde sit samtykke til behandlingen, medmindre oplysninger afgives/modtages/indhentes i anledning af krav i lovgivning, f.eks. Lov om Hvidvaskning, hvor databehandlingen ikke baseres på Kundens samtykke, men på lovens krav om databehandling. I sådanne tilfælde forefindes intet samtykke at tilbagekalde.

  Kunden kan til enhver tid få indsigt i de oplysninger Mikael Hansen har indsamlet, ligesom Kunden i særlige tilfælde kan få rettet eller slettet oplysninger, som Mikael Hansen har indhentet. Henvendelse i forbindelse hermed kan rettes til mikael@revisormikaelhansen.dk. Kunden har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod Mikael Hansens behandling af oplysninger. Kunden har i visse tilfælde ret til at modtage sine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring. Udnyttelsen af visse af disse rettigheder kan betyde, at Mikael Hansen ikke kan levere de aftalte Ydelser, hvorfor det må betragtes som en opsigelse af aftalen, jf. pkt. 9. Der henvises i øvrigt til Hjemmesidens cookie- og privatlivspolitik.

  Kunden kan læse mere om sine rettigheder i Datatilsynets vejledning om registreredes rettigheder, som Kunden finder på www.datatilsynet.dk. Kunden har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis denne er utilfreds med den måde, Mikael Hansen behandler Kundens personoplysninger på. Datatilsynets kontaktoplysninger findes på www.datatilsynet.dk.

 8. Opbevaring af materiale og kundeoplysninger
  Materiale modtaget fra Kunden og Mikael Hansens egne arbejdspapirer opbevares på baggrund af Bogføringsloven i 5 år efter udløbet af det pågældende regnskabsår eller 5 år efter udløbet af forretningsforholdet mellem Mikael Hansen og Kunden på baggrund af Hvidvaskloven. Om muligt opbevares oplysningerne digitalt. Produkter så som årsregnskaber udleveres løbende til Kunden, ligesom Kunden og Mikael Hansen kan aftale andet, der skal udleveres. Mikael Hansen kan ikke gøres ansvarlig for Kundens manglende opbevaring af sådanne produkter/materialer. Hvad angår persondata henvises til afsnit 7, 4. afsnit.
 9. Ophør af aftalen
  Kunden og Mikael Hansen kan til enhver tid bringe aftalen til ophør skriftligt, medmindre andet er aftalt. 

  I tilfælde af at aftalen bringes til ophør efter Mikael Hansen har på begyndt sin ydelse, er Mikael Hansen berettiget til honorar og betaling af omkostninger for de indtil da leverede Ydelser og/eller ikke faktureret tidsforbrug samt eventuelt påløbne omkostninger og udlæg. 

  Ved aftalens ophør kan en tiltrædende revisor ved ønske om at få adgang til Mikael Hansens arbejdsdokumentation modtage dette mod fakturering for Mikael Hansens assistance i forbindelse hermed iht. medgået tid.
 10. Klager og Tvister
  Hvis Kunden er en forbruger, kan en klage indgives via EU-Kommissionens online klageportal. Det er særligt relevant, hvis Kunden er en forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage kan indgives via følgende link: http://ec.europa.eu/odr. Angiv venligst vores e-mailadresse: mikael@revisormikaelhansen.dk ved indgivelse af en klage.

  Såfremt en mindelig løsning ikke kan findes parterne imellem, skal enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen og rækkevidden af aftalen og disse handelsbetingelser afgøres ved de danske domstole under anvendelse af dansk ret. 

  Københavns Byret er værneting for enhver tvist mellem parterne. 

  Betingelserne er gældende fra 01. juni 2021